Zásady ochrany osobných údajov

Právo na ochranu osobných údajov, ktoré je podľa Ústavy Slovenskej republiky neoddeliteľnou súčasťou základných ľudských práv a slobôd, sme premietli do našich postupov a opatrení, ktoré v pozícii prevádzkovateľa aplikujeme pri spracúvaní osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) vám poskytnú najmä informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a ako nás v prípade potreby môžete kontaktovať. Zásady sú určené zákazníkom, ktorí využívajú služby iJednota.sk prevádzkovateľa EuroCity, s. r. o., a sú zamerané aj na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram, a podobne) a využívanie súborov cookies.

iJednota.sk je internetový portál, ktorý združuje viacero nezávislých aplikácií/e-shopov rôznych právnických osôb, pomocou ktorého používatelia môžu vyhľadávať a objednávať tovar spotrebných družstiev COOP Jednota Slovensko alebo iných právnických osôb, ktoré sa zapojili do online predaja prostredníctvom portálu iJednota.sk. Podmienky používania služieb iJednota.sk sú upravené v Podmienkach používania iJednota.sk.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné iba pre aplikácie, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť EuroCity, s. r. o., so sídlom 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 049 889, zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 20405/L, DIČ: 2022580802. Aplikácie, ktoré sú súčasťou ekosystému iJednota.sk a vystupujú pod značkou iJednota, ale prevádzkovateľom je iná právnická osoba, sa riadia osobitnými zásadami ochrany osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sme pripravili informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa článkov 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Spoločnosť EuroCity, s. r. o., so sídlom 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 049 889, zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 20405/L, DIČ: 2022580802, kontakt: https://eurocity.sk, je prevádzkovateľom nasledujúcich aplikácií v ekosystéme iJednota.sk:

 • ijednota.sk
 • login.ijednota.sk
 • payment.ijednota.sk

V iných aplikáciách, ktoré vystupujú pod spoločnou značkou iJednota a sú súčasťou ekosystému iJednota, je prevádzkovateľom iná právnická osoba, najčastejšie spotrebné družstvá COOP Jednota Slovensko, a spoločnosť EuroCity, s. r. o. v týchto aplikáciách vystupuje ako dodávateľ služby alebo technického riešenia a tieto aplikácie sa riadia osobitnými zásadami ochrany osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súladne s viacerými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov. Ťažiskovými predpismi sú najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou EuroCity, s. r. o. je vykonávané aj na základe osobitných predpisov, ktoré bližšie upravujú podmienky poskytovania služieb a s tým súvisiace spracúvanie údajov, najmä teda na základe:

 • zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrolevnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
 • zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zodpovedná osoba

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných spoločnosťou EuroCity, s. r. o. vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

 • e-mailová adresa: gdpr@eurocity.sk,
 • adresa sídla spoločnosti: EuroCity, s. r. o., 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš.

V prípade písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločnosti EuroCity, s. r. o., prosím, uveďte na obálku text „GDPR – zodpovedná osoba“.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

EuroCity, s. r. o.
so sídlom 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44 049 889
zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 20405/L
(ďalej ako „spoločnosť EuroCity, s. r. o.” alebo „prevádzkovateľ“ alebo „my“)

Prevádzkovateľ poskytuje na portáli iJednota.sk priestor pre zverejňovanie tovarov a služieb ponúkaných predajňami spotrebných družstiev COOP Jednota Slovensko, čím umožňuje používateľovi uzatvorenie zmluvy o kúpe, zmluvy o poskytnutie služieb alebo inej zmluvy prostredníctvom portálu iJednota.sk (ďalej len "zmluva"). Pretože ekosystém iJednota je tvorený mnohými aplikáciami, ktorých prevádzkovateľom môžu byť rôzne právnické osoby, osobné údaje poskytnuté aplikácii, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť EuroCity, s. r. o., sú poskytnuté aplikácii tretej strany, ktorej prevádzkovateľom je iná právnická osoba, iba s výslovným súhlasom dotknutej osoby pri prvom vstupe do takej aplikácie. Udelený súhlas na poskytnutie údajov aplikácii tretej strany, t.j. inej právnickej osobe, môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom aplikácie login.ijednota.sk v časti "Moje aplikácie".

V prípade uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, vystupuje spoločnosť EuroCity, s. r. o. z pohľadu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a zákona o ochrane osobných údajov ako sprostredkovateľ. Údaje poskytnuté zákazníkom pri objednávke cez iJednota.sk sú poskytnuté konkrétnej aplikácii, v ktorej používateľ nakupuje, a jej prevádzkovateľovi, aby prevádzkovateľ mohol plniť predmetnú zmluvu. Pri plnení zmluvy prevádzkovateľ takej aplikácie z pohľadu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a zákona o ochrane osobných údajov zodpovedá v plnom rozsahu za súlad spracovania osobných údajov dotknutej osoby so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a so zákonom o ochrane osobných údajov. Odsúhlasením Podmienok používania iJednota.sk dochádza medzi používateľom a spoločnosťou EuroCity, s. r. o. k uzatvoreniu zmluvného vzťahu, ktorého účelom je umožniť používateľovi uzatvorenie zmluvy prostredníctvom portálu iJednota.sk.

Donášku kuriérom alebo inou prepravnou službou zabezpečuje prevádzkovateľ aplikácie prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo externých dodávateľov (ďalej len „donáška kuriérom“). V prípade vytvorenia objednávky cez portál iJednota.sk, ktorá je doručovaná kuriérom, dochádza pri objednávke zároveň k uzatvoreniu zmluvy o doručení tovaru/služby medzi prevádzkovateľom aplikácie a používateľom (ďalej len „zmluva o doručení“). V prípade uzatvorenia zmluvy o doručení a jej plnenia, vystupuje spoločnosť EuroCity, s. r. o. z pohľadu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a zákona o ochrane osobných údajov ako sprostredkovateľ.

Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame

Spoločnosť EuroCity, s. r. o. spracúva len také osobné údaje, na základe ktorých vám vieme zabezpečiť a poskytnúť profesionálne služby s odbornou starostlivosťou, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený v súlade s účelmi spracovania osobných údajov.

Spoločnosť EuroCity, s. r. o. spracúva osobné údaje automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania. Automatizované spracúvanie osobných údajov je realizované prostredníctvom na to určených zabezpečených zariadení.

Spoločnosť EuroCity, s. r. o. vyhlasuje, že k osobným údajom majú povolený prístup len výslovne poverené a poučené osoby.

Spoločnosť EuroCity, s. r. o. zabezpečuje ochranu osobných údajov pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zásahom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. V súvislosti s takýmto zabezpečením boli prijaté primerané technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou, účelom spracúvania je stanovené, o aký oprávnený záujem ide.

Osobnými údajmi, ktoré spracúvame, sú najmä:

 • identifikačné a kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie, adresa na doručovanie, fakturačná adresa; vaše identifikačné údaje sú súčasťou uzatváranej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate v súlade s obchodnými podmienkami,
 • transakčné údaje, ktorými sa rozumejú údaje o prijatých a odoslaných platbách,
 • údaje z komunikácie, ktorými sa rozumejú napr. údaje z používania webovej aplikácie, údaje z obchodnej komunikácie alebo údaje zo vzájomného kontaktu prostredníctvom príslušných kontaktných miest vrátane vašich žiadostí, sťažností alebo iných foriem dopytu, informácie o vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.,
 • technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies; bližšie informácie o tom, ako sú využívané súbory cookies jednotlivými aplikáciami (e-shopmi) spotrebných družstiev sú dostupné v jednotlivých aplikáciách, pretože každá aplikácia môže spracovávať tieto súbory v inom rozsahu

Zdrojom osobných údajov ste vo väčšine prípadov v zásade vy ako dotknutá osoba, prípadne spracúvame aj informácie o vás poskytnutých od iných používateľov pri využívaní našich služieb. Pri používaní našich služieb ste povinní dodržiavať naše Podmienky používania preto v prípade ak zverejňuje prostredníctvom našich platforiem údaje o niekom inom ako ste vy, spoliehame sa na to, že na uvedené máte súhlas danej dotknutej osoby.

Účely a právne základy spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracovateľských činností je odôvodnená tým, že tieto osobné údaje sú potrebné na poskytnutie požadovaných služieb, súvisia s poskytovaním našich služieb, ich spracovanie je potrebné v záujme plnenia zákonných požiadaviek prevádzkovateľa alebo sa pri spracúvaní opierame o oprávnený záujem na danom spracovaní.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • na účel registrácie používateľa a vytvorenia iJednota účtu:
  Osobné údaje spracúvame na účel registrácie fyzickej osoby, ktorá má záujem využívať funkcionality iJednota účtu. Využívanie iJednota účtu je podmienené registráciou používateľa na portáli iJednota.sk. Dotknutá osoba/používateľ sa môže prihlásiť do iJednota účtu aj prostredníctvom Facebook konta alebo Google konta. V prípade prihlásenia sa do iJednota účtu prostredníctvom Facebook konta alebo Google konta dochádza iba k overeniu dotknutej osoby/používateľa a následne sú od osoby požadované potrebné osobné údaje pre uzatvorenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Záleží na používateľovi aký spôsob prihlásenia sa do iJednota účtu si zvolí. Vytvorenie používateľského účtu nie je nevyhnutné k využívaniu služby iJednota.sk. Právny základom spracúvania je uzavretie a plnenie zmluvy, na základe ktorej budú dotknutej osobe poskytované služby prevádzkovateľa. Údaje uchovávame po dobu zrušenia iJednota účtu používateľom.
 • na účel uzatvorenia zmluvy o službách na portáli iJednota.sk:
  Osobné údaje spracúvame na účel uzatvorenia zmluvy o službách uzatvorenej v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami a/alebo podmienkami používania konkrétnej aplikácie/e-shopu inej právnickej osoby v rámci ekosystému aplikácií portálu iJednota.sk. Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je príprava uzavretia zmluvy. Údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku uzatvorenia zmluvy, t.j. uzatvorenia zmluvy o službách, ak nie je uvedené v dokumente Všeobecné obchodné podmienky alebo Podmienky používania konkrétnej aplikácie inak.
 • na účel uzatvorenia zmluvy o doručení:
  Osobné údaje spracúvame na účel uzatvorenia zmluvy o doručení v prípade, ak je pri konkrétnej objednávke využitá doprava kuriérom. Podmienky využívania dopravy kuriérom sú upravené vo všeobecných obchodných podmienkach a/alebo podmienkach používania aplikácie/e-shopu inej právnickej osoby v rámci ekosystému aplikácií portálu iJednota.sk. Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je príprava uzavretia zmluvy. Údaje uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku uzatvorenia zmluvy, t.j. uzatvorenia zmluvy o doručení, ak nie je uvedené v dokumente Všeobecné obchodné podmienky alebo Podmienky používania konkrétnej aplikácie inak.
 • na účel uplatňovania alebo obhajoby našich právnych nárokov:
  V niektorých prípadoch sme nútení obrátiť sa na súd, aby sme mohli uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy, alebo sme nútení zúčastniť sa súdneho alebo správneho konania na účely ochrany našich práv a právom chránených záujmov. Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele oprávnený záujem prevádzkovateľa. Doba uchovávania osobných údajov pri tomto účele spracúvania je 10 rokov od právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci.
 • na účel marketingu vo forme zasielania informácií o novinkách alebo zasielania iných užitočných informácií vzťahujúcich sa na služby prevádzkovateľa v prípade existencie predchádzajúceho zmluvného vzťahu s dotknutou osobou:
  Spoločnosť EuroCity, s. r. o. má oprávnený záujem osloviť Vás ako zákazníka a zasielať vám obchodné ponuky a informácie o vlastných produktoch alebo službách, a to prostredníctvom vašej e-mailovej adresy, prípadne vám tieto obchodné ponuky a informácie poskytovať telefonicky alebo SMS správou. Oprávneným záujmom je informovanie zákazníkov o novinkách a iných dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich sa na služby spoločnosti EuroCity, s. r. o.. Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele oprávnený záujem prevádzkovateľa. Doba uchovávania údajov na tento účel je počas celej doby existencie iJednota.sk účtu.
 • na účel vedenia účtovnej agendy:
  Spoločnosť EuroCity, s. r. o. ako každý podnikateľský subjekt podlieha daňovým a účtovným povinnostiam vyplývajúcich z právnych predpisov. S cieľom plnenia týchto povinností voči regulátorom spracúvame vaše osobné údaje. Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa. Doba uchovávania je 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú platby spojené s daným používateľom.
 • na účel vybavovania žiadostí dotknutej osoby:
  Aby sme mohli reagovať a vybaviť vašu žiadosť, ktorou si uplatňujete svoje zákonné práva dotknutej osoby, je potrebné, aby ste sa identifikovali. Následne spracúvame osobné údaje obsiahnuté v danej žiadosti na účel riadneho vybavenia danej žiadosti. Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele oprávnený záujem prevádzkovateľa. Žiadosť dotknutej osoby uchovávame po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená.
 • na účel vybavovania reklamácií / sťažností / iných dopytov používateľov:
  Reklamácie alebo sťažnosti si môžete uplatniť v súlade s Podmienkami používania iJednota.sk . V prípade reklamácie potrebujeme vaše identifikačné a kontaktné údaje. Následne spracúvame osobné údaje obsiahnuté v danej reklamácii/sťažnosti/inom dopyte na účel riadneho vybavenia danej žiadosti. Pri vybavení reklamácií sa bude postupovať podľa Podmienkach používania iJednota.sk a v zmysle platnej právnej legislatívy. Osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi. Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele oprávnený záujem prevádzkovateľa. Dokumenty týkajúce sa reklamácie/sťažnosti uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku ukončenia, v ktorom bolo reklamácia/sťažnosť vybavená.
 • na účel call centra:
  Spoločnosť EuroCity, s. r. o. má oprávnený záujem na tom, aby vybavovala vaše požiadavky k vašej spokojnosti. Z toho dôvodu zriadila call centrum, ktoré sa stará o požiadavky týkajúce sa iJednota.sk. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem prevádzkovateľa spočíva v záujme prevádzkovateľa na tom, aby požiadavka zákazníka bola vybavená k jeho spokojnosti v súlade s pracovnými postupmi prevádzkovateľa, čo prispeje k efektívnej komunikácii medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Doba uchovávania údajov na tento účel je 1 rok odo dňa uskutočnenia hovoru. V prípade ak je obsahom uskutočneného hovoru žiadosť dotknutej osoby, je doba uchovávania 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom v bola telefonická žiadosť vybavená.
 • na účel organizovania a vyhodnocovania spotrebiteľských súťaží:
  Pri výnimočných príležitostiach spoločnosť EuroCity, s. r. o. organizuje súťaže, do ktorých sa môže používateľ zapojiť a vyhrať vecné ceny. Podmienky aktuálne prebiehajúcej súťaže sú dostupné na webovej stránke iJednota.sk alebo na sociálnych sieťach (napr. Facebook). V prípade, ak sa zapojíte do súťaže a poskytnete nám vaše osobné údaje, budú tieto osobné údaje spracúvane výlučne na účely účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže, udelenia výhry a zaslania výhry. Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe vášho udeleného súhlasu. Bližšie informácie sú poskytnuté v jednotlivých štatútoch alebo pravidlách súťaže. Doba uchovávania osobných údajov pri tomto účele je bližšie určená v danom štatúte alebo v pravidlách súťaže.
 • na účel prevádzkovanie fanpages vytvorených na sociálnych sieťach:
  V záujme zjednodušenia a podpory komunikácie medzi spoločnosťou EuroCity, s. r. o. a jej zákazníkmi či priaznivcami sme na sociálnych sieťach (napr. Facebook) zriadili fanpages. Prístup k osobným údajom, ktoré budú dostupné na Facebooku, bude mať aj spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako náš spoločný prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov.

Pokiaľ spoločnosť EuroCity, s. r. o. spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu, podniká také kroky, aby vplyv na vaše súkromie bol obmedzený na minimum a aby spracúvaním nebola narušená rovnováha medzi oprávnenými záujmami spoločnosti EuroCity, s. r. o. a vaším súkromím.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj automatizovanými prostriedkami spracúvania, výsledkom však nie sú rozhodnutia, ktoré by mali voči dotknutej osobe právne účinky alebo ktoré by ju podobne významne ovplyvňovali. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania v rámci informačných systémov, ktoré sú chránené a zabezpečené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a právnymi predpismi zaoberajúcimi sa ochranou osobných údajov.

V rámci personálnej štruktúry spoločnosti EuroCity, s. r. o. oprávnenie nakladať s osobnými údajmi majú iba prevádzkovateľom poverené osoby, ktoré boli riadne oboznámené s pokynmi prevádzkovateľa a poučené o možných následkoch nedodržania týchto pokynov.

Spoločnosť EuroCity, s. r. o. deklaruje, že dodržiava zásadu minimalizácie osobných údajov a spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané na vopred vymedzené účely a nie sú spracúvané na žiaden iný účel.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť EuroCity, s. r. o. postupuje v súlade s internou politikou upravujúcou ochranu osobných údajov a bezpečnosť informačných systémov. Spoločnosť EuroCity, s. r. o. posudzuje a priebežne vyhodnocuje, či dané spracúvanie osobných údajov by pre dotknuté osoby predstavovalo vysoké riziko a zasahovalo do ich súkromia neprimeraným spôsobom. Na základe tohto pozorovania je vykonávané podrobné posúdenie rizík a vplyvu na súkromie dotknutých osôb, ktorého výsledok je zohľadňovaný pri nastavovaní a implementácii postupov prevádzkovateľa.

Na účel zabezpečenia osobných údajov pred ich neoprávneným alebo náhodným sprístupnením tretej strane využívame primerané a vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia. Technické opatrenia spočívajú v aplikácii technológií, ktoré bránia neoprávnenému prístupu tretích osôb k osobným údajom. Na účel maximálnej ochrany je využívané šifrovanie osobných údajov a heslovanie prístupov do vnútorných systémov prevádzkovateľa resp. prístupov k osobným údajom uloženým na serveroch spoločnosti EuroCity, s. r. o. Organizačné opatrenia tvoria súbor pravidiel správania sa našich zamestnancov, ktoré sú zakomponované do interných predpisov prevádzkovateľa. Interné predpisy spoločnosti EuroCity, s. r. o. sa považujú za dôverné.

Príjemcovia osobných údajov

Vo výnimočných prípadoch môžu byť vaše osobné údaje poskytované tretím stranám, a to najmä vtedy, ak takýto postup umožňuje príslušný právny predpis.

Dodávatelia a obchodní partneri

Niektoré spracovateľské činnosti sú vykonávané aj prostredníctvom našich dodávateľov. Pri výbere dodávateľov dbáme predovšetkým na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť tak, aby bola zaručená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

Medzi našich dodávateľov a obchodných partnerov patria najmä, avšak nielen:

 • Poskytovatelia serverových služieb,
 • poskytovatelia programátorských služieb,
 • poskytovatelia doručovacích služieb,
 • poskytovatelia účtovných a právnych služieb,
 • poskytovatelia podpory systému.

Orgány poverené výkonom dohľadu

V súvislosti s výkonom kontroly alebo dohľadu môžu byť vaše osobné údaje poskytované orgánom, ktoré zo zákona kontrolujú výkon našej činnosti, napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenská obchodná inšpekcia, a iné.

Vymáhanie nárokov a uplatňovanie práv

V súvislosti s vymáhaním našich práv a právom chránených záujmov v odôvodnených prípadoch poskytujeme vaše osobné údaje príslušným súdom, exekútorom, notárom, advokátskym kanceláriám, súdnym znalcom, či iným externým subjektom, ktoré sa zaoberajú vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv.

Orgány verejnej správy

Na základe osobitných právnych predpisov poskytujeme osobné údaje určitým subjektom, ktorým sme povinní tieto údaje poskytnúť na základe ich žiadosti o poskytnutie súčinnosti, napr. orgánom štátnej správy, súdom, prokuratúram, orgánom činným v trestnom konaní alebo Finančnej správe SR.

Iné orgány, inštitúcie a subjekty

Sociálna poisťovňa, audítorská spoločnosť, archív, a iné.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. V prípade, ak uchovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, uchovávame osobné údaje po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania osobných údajov sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Stanovená doba uchovávania osobných údajov vychádza zo zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva

 1. Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
  Máte právo získať od nás informáciu o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu: účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme vaše osobné údaje získali. Ďalej máte právo na poskytnutie kópie vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré spoločnosti EuroCity, s. r. o. poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje vám takto spoločnosť EuroCity, s. r. o. nemôže sprístupniť.
 2. Právo na opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
  Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne.
 3. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
  Máte právo požiadať, aby bez zbytočného odkladu boli vymazané vaše osobné údaje, ak je naplnený niektorý z týchto dôvodov:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo odvolá výslovný súhlas podľa článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
  • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1všeobecného nariadenia o ochrane údajov (namietanie voči oprávnenému alebo verejnému záujmu),ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá
  • osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 (namietanie voči priamemu marketingu),
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť EuroCity, s. r. o. podlieha,
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (súhlas dieťaťa).
  Spoločnosť EuroCity, s. r. o. nemá povinnosť vymazať vaše osobné údaje, ak ide o spracúvanie:
  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
  • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť EuroCity, s. r. o. podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti,
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
  • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
  • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
  Máte právo na základe žiadosti o blokáciu vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov na ich uchovávanie; iné spracovateľské operácie počas blokácie nie sú dovolené)v týchto prípadoch:
  • obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti,
  • ak sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracúvania (len uchovávanie),
  • potrebujete vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
  • namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti EuroCity, s. r. o. prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.
  V prípade, ak by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, spoločnosť EuroCity, s. r. o. môže osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:
  • na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
  • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
  • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu,
  • so súhlasom dotknutej osoby.
  Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, spoločnosť EuroCity, s. r. o. o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.
 5. Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
  Máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme vaše osobné údaje preniesli od spoločnosti EuroCity, s. r. o. k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo vašej žiadosti, a to za predpokladu, že je to technicky možné.
  Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:
  • sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy,
  • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 6. Právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
  Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu gdpr@eurocity.sk, poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle spoločnosti EuroCity, s. r. o.. Po doručení námietky vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
  • ak spoločnosť EuroCity, s. r. o. preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
  • ak sa preukáže, že vaše osobné údaje spoločnosť EuroCity, s. r. o. potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov pred doručením vašich námietok.
 7. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
  Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
  • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou EuroCity, s. r. o.,
  • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému spoločnosť EuroCity, s. r. o. podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby,
  • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. Pri poskytovaní našich služieb nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
  Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

  Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 4826/12
  820 07 Bratislava 27
  tel. číslo: +421 2 3231 3214 e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 9. Uplatnenie vašich práv podľa čl. 12 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
  Spoločnosť EuroCity, s. r. o. poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, a to za predpokladu, že dotknutú osobu je preukázateľne schopná identifikovať. Bez úspešného overenia vašej identity nie je spoločnosť EuroCity, s. r. o. povinná poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Spoločnosť EuroCity, s. r. o. tým predchádza neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom a porušeniu vašich práv neoprávnenou osobou. Svoje práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
  • osobne v sídle spoločnosti EuroCity, s. r. o.,
  • poštou,
  • emailom zaslaným na adresu gdpr@eurocity.sk.
  Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete takisto podať osobne priamo v našej podateľni na adrese sídla spoločnosti EuroCity, s. r. o.. Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné na jej vybavenie a posúdenie vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude vaša žiadosť neúplná, budeme vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

V prípade, ak si uplatníte niektoré z vašich práv dotknutej osoby, o tejto vašej žiadosti bude zároveň notifikované aj spotrebné družstvo, prípadne viaceré spotrebné družstvá, ktoré vám dodali tovary a služby objednané cez iJednota.sk. Za vybavenie vašej žiadosti na strane spotrebného družstva, však zodpovedá konkrétne spotrebné družstvo.

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť EuroCity, s. r. o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti, a to najmä v súvislosti so zmenami v legislatívnych procesoch. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke iJednota.sk. V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, najmä spôsobu spracúvania osobných údajov, spoločnosť EuroCity, s. r. o. si svoju informačnú povinnosť splní tak, že pred implementáciou zmien viditeľne zverejní upozornenie.

Týmto zásadami Vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte na e-mailovú adresu gdpr@eurocity.sk.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 10.12.2022


Podmienky používania | Zásady ochrany osobných údajov
2018 - 2023 © iJednota.sk | Všetky práva vyhradené.