Podmienky používania iJednota.sk

Článok I
Základné pojmy a úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ je spoločnosť EuroCity, s. r. o., so sídlom 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 44 049 889, DIČ: 2022580802, zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 20405/L, kontakt: https://eurocity.sk.

Spotrebné družstvo je prevádzkovateľ maloobchodného alebo veľkoobchodného predaja tovarov a služieb, rozvozu jedál a iných tovarov zverejnený na portáli iJednota.sk, s ktorou Prevádzkovateľ uzavrel zmluvu, na základe ktorej môže konať ako jej zástupca pri uzatváraní Zmluvy o kúpe.

Aplikácia Spotrebného družstva je aplikácia, ktorá vystupuje pod spoločnou značkou a je súčasťou ekosystému aplikácií iJednota.sk, ale jej prevádzkovateľom nie je EuroCity, s. r. o., ale iná právnická osoba, napr. Spotrebné družstvo COOP Jednota Slovensko.

iJednota.sk je internetový portál zložený z viacerých nezávislých webových alebo mobilných aplikácií rôznych právnickych osôb (najčastejšie Spotrebné družstvá COOP Jednota Slovensko), prostredníctvom ktorej Používatelia môžu nakupovať produkty a služby Spotrebných družstiev COOP Jednota s donáškovou službou zverejnených na tomto portáli.

Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby iJednota.sk predovšetkým on-line objednávanie z ponuky Spotrebných družstiev COOP Jednota Slovensko zverejnených na portáli iJednota.sk.

Objednávka je zoznam požadovaných služieb alebo tovarov Spotrebného družstva, ktoré Používateľ odosiela spolu s údajmi nevyhnutnými pre doručenie objednávky: meno a adresy Používateľa, požadovaný čas doručenia, telefonický kontakt na Používateľa, prostredníctvom aplikácie tretej strany, ktorej prevádzkovateľom je iná právnická osoba, napr. Spotrebné družstvo COOP Jednota Slovensko.

Podmienky používania iJednota.sk predstavujú tieto podmienky používania portálu iJednota.sk, ktoré upravujú vzťah medzi Používateľom a Prevádzkovateľom pri využívaní služieb portálu iJednota.sk, webovej ako aj mobilnej aplikácie iJednota.sk a aplikácií Spotrebných družstiev Používateľom.

Príslušným orgánom dozoru nad službami poskytovanými Prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1.

Článok II
Základné podmienky

1. Prevádzkovateľ poskytuje Spotrebným družstvám COOP Jednota Slovensko a iným právnickým osobám a ich aplikáciám na iJednota.sk priestor pre zverejňovanie ponúkaných tovarov a služieb, čím umožňuje svojim Používateľom uzatvorenie zmluvy o kúpe, resp. zmluvy na poskytnutie služieb prostredníctvom iJednota.sk. Odsúhlasením Podmienok používania iJednota.sk dochádza medzi Používateľom a Prevádzkovateľom k uzatvoreniu zmluvného vzťahu (ďalej len „Zmluva o poskytnutí služby“), ktorý umožňuje Používateľovi využívať služby iJednota.sk, najmä uzatvoriť Zmluvu o kúpe prostredníctvom služieb portálu iJednota.sk. Zmluva o kúpe je uzatváraná medzi Používateľom a Spotrebným družstvom, ktoré prevádzkuje aplikáciu, na ktorej Používateľ nakupuje. Jednotlivé aplikácie Spotrebných družstiev sa riadia osobitnými podmienkami používania alebo všeobecným obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené v aplikácii konkrétneho Spotrebného družstva COOP Jednota Slovensko. Niektoré Spotrebné družstvá poskytujú donášku objednaných služieb a tovarov, pričom donášku zabezpečuje Prevádzkovateľ konkrétej aplikácie Spotrebného družstva prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo externých dodávateľov (ďalej len „donášková služba“). V prípade objednania tovarov a služieb cez iJednota.sk, ktoré sú doručované donáškovou službou dochádza pri objednávke zároveň k uzatvoreniu zmluvy o doručení medzi Prevádzkovateľom aplikácie Spotrebného družstva a Používateľom (ďalej len „Zmluva o doručení“). O cene donáškovej služby je Používateľ vždy vopred informovaný a je závislá od požadovanej vzdialenosti doručenia, ak nie je uvedné inak v osobitných všeobecných obchodných podmienkach alebo podmienkach používania aplikácie Spotrebného družstva.

2. Využívanie služieb iJednota.sk je možné výlučne so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania iJednota.sk.

3. iJednota.sk využíva registráciu prostredníctvom e-mailu používateľa, Facebooku a Google. Registrácia Používateľa na iJednota.sk nie je povinná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrované a objednávka tovarov a služieb v aplikáciách spotrebných družstiev nie je možná bez registrácie používateľa, ak nie je uvedné inak v osobitných všeobecných obchodných podmienkach alebo podmienkach používania aplikácie Spotrebného družstva. Aplikácie spotrebných družstiev nedisponujú osobnými údajmi používateľov až do momentu explicitného udelenia súhlasu so zdieľaním osobných údajov prevádzkovateľovi aplikácie spotrebného družstva (napr. spotrebné družstvo COOP Jednota), ktoré boli poskytnuté Prevádzkovateľovi (EuroCity, s. r. o.) pri registrácii na iJednota.sk. Používateľ udeľuje/zamieta súhlas so sprostredkovaním osobných údajov inej právnickej osobe pri prvom prihlásení do aplikácie Spotrebného družstva.

4. Používateľ si môže objednať akýkoľvek tovar alebo služby, ktoré sú uvedené v jednotlivých ponukách aplikácií Spotrebných družstiev zverejnených na iJednota.sk, ak spĺňa zákonné podmienky na nákup predmetných tovarov a služieb. Prevádzkovateľ vedome neposkytuje službu fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.

5. Používateľ vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať s povinnosťou platby“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Spotrebného družstva COOP Jednota Slovensko uzatvára so Spotrebným družstvom Zmluvu o kúpe, na základe ktorej sa Spotrebné družstvo zaväzuje dodať a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané tovary a služby zadaním svojich platobných údajov po potvrdení Objednávky Používateľom alebo zaplatením v hotovosti alebo kartou pri vyzdvihnutí tovaru na výdajných miestach spotrebného družstva. Pokiaľ pri voľbe platby online kartou nedôjde k úhrade platby za Objednávku, nebude Objednávka zo strany Spotrebného družstva potvrdená. V prípade doručenia prostredníctvom donáškovej služby potvrdením Objednávky zo strany Spotrebného družstva uzatvára Používateľ a Prevádzkovateľ aplikácie Spotrebného družstva Zmluvu o doručení, na základe ktorej sa Prevádzkovateľ aplikácie Spotrebného družstva zaväzuje dodať Používateľovi tovary a služby objednané od Spotrebného družstva v čase predpokladaného dodania uvedeného v potvrdení Objednávky a Používateľ sa zaväzuje za dodanie tovarov a služieb uhradiť Prevádzkovateľovi aplikácie Spotrebného družstva cenu dodania uvedenú a odsúhlasenú Používateľom v procese Objednávky. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Záväzne objednať s povinnosťou platby“ nie je možné.

6. Prevádzkovateľ ako poskytovateľ je na základe Zmluvy o poskytnutí služby oprávnený na základe zmluvy so Spotrebným družstvom zaradeným na portál iJednota.sk sprostredkovať v mene príslušného Spotrebného družstva od Používateľov platby kúpnej ceny za Objednávky, vykonané online platobnou kartou cez platobnú bránu prevádzkovanú treťou osobou.

Článok III
Práva a povinnosti Používateľa

1. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a má viac ako 16 rokov. Využívanie všetkých služieb aplikácií iJednota.sk je možné len pre Používateľov starších ako 16 rokov.

2. Používateľ je pri registrácii alebo využívaní služby iJednota.sk bez registrácie povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.

3. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovávanie svojich používateľských údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

4. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby iJednota.sk k akýmkoľvek účelom, ktoré by boli v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo týmito Podmienkami používania iJednota.sk. Používateľ nesmie služby iJednota.sk využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb iJednota.sk, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.

6. Registráciou na iJednota.sk Používateľ (kupujúci) súhlasí s týmto Podmienkami používania iJednota.sk, ako aj s ďalšími podmienkam on-line objednávania.

7. Uzatvorením Zmluvy o kúpe vzniká Používateľovi povinnosť zaplatiť a prevziať objednané tovary a služby, pričom kúpna cena sa považuje za uhradenú prijatím platby na účet Prevádzkovateľa aplikácie Spotrebného družstva, ktorý prijíma platby vo svojom vlastnom mene. Uzatvorením Zmluvy o doručení vzniká Používateľovi povinnosť zaplatiť Prevádzkovateľovi aplikácie za doručovacie služby, pričom cena za doručovacie služby sa považuje za uhradenú prijatím platby na účet Prevádzkovateľa aplikácie Spotrebného družstva.

Článok IV
Zodpovednosť za škodu a zodpovednosť za vady

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby iJednota.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb iJednota.sk, ani za spôsob akým služby iJednota.sk Používatelia využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb iJednota.sk Používateľom, či tretími osobami.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb iJednota.sk, s výnimkou zodpovednosti za škodu spôsobenú výlučne porušením povinností Prevádzkovateľa pri poskytovaní Služby iJednota.sk kuriér.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb iJednota.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4. Prevádzkovateľ iJednota.sk negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených na iJednota.sk.

5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nekalosúťažné konanie jednotlivých Spotrebných družstiev a nezodpovedá za porušovanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva alebo práv ochrany osobnosti, ktoré by mohlo vyplynúť z informácii zverejnených na iJednota.sk.

6. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť iJednota.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť iJednota.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na iJednota.sk, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou iJednota.sk alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.

8. Uzatvorením Zmluvy o kúpe vznikajú práva a povinnosti na základe Zmluvy o kúpe Používateľovi a príslušnému Spotrebnému družstvu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o kúpe.

9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu tovarov a služieb poskytovaných Spotrebnými družstvami, akékoľvek reklamácie je potrebné uplatňovať priamo v Spotrebom družstve, od ktorého boli tovary a služby objednané.

10. Ak Používateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so spôsobom, akým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@ijednota.sk. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ - spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 predmetného zákona. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ - spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

11. V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangu

12. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Používateľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Článok V
Ochrana osobných údajov

1. Používateľ registráciou na iJednota.sk poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje, ktoré sprostredkováva aplikácii spotrebného družstva pri súhlasnom stanovisku Používateľa s poskytnutím jeho osobných údajov aplikácii tretej strany a jej prevádzkovateľovi, ktorým je iná právnická osoba ako EuroCity, s. r. o., najčastejšie spotrebné družstvo COOP Jednota Slovensko. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje Používateľa sú spracúvané Prevádzkovateľom aplikácie spotrebného družstva na účel uzavretia a plnenia Zmluvy o kúpe, prípadne aj Zmluvy o doručení a plnenia záväzkov vyplývajúcich z týchto zmlúv, alebo v súvislosti s nimi, na účel vedenia účtovnej a daňovej evidencie, na účel priameho marketingu, na účel vybavovania reklamácií či iných žiadostí alebo sťažností Používateľa. Prevádzkovateľ aplikácie spotrebného družstva teda spracúva osobné údaje Používateľa najmä pri vybavovaní Objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní Objednávok, evidencii Objednávok, a pri vybavovaní prípadných reklamácií, žiadostí alebo sťažností dotknutých osôb. Viac informácii k spracúvaniu osobných údajov získa Používateľ v zásadách spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľa určených pre zákazníkov využívajúcich služby iJednota.sk.

2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky používania iJednota.sk alebo osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1. Podmienky používania iJednota.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Vzťah Používateľa a Prevádzkovateľa sa v otázkach neupravených týmito Podmienkami používania iJednota.sk spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky používania iJednota.sk upravovať najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien ponuky svojich služieb.

3. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby iJednota.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na iJednota.sk, pokiaľ svojím správaním porušuje tieto Podmienky používania iJednota.sk alebo všeobecne záväzné platné právne predpisy.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 10.12.2022


Podmienky používania | Zásady ochrany osobných údajov
2018 - 2023 © iJednota.sk | Všetky práva vyhradené.